Đội ngũ nhân sự phòng Tài chính kế toán

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
 • Nhân viên: 
  • CN. Mai Ngọc Dung
  • CN. Vũ Thị Thùy Dương
  • CN. Bạch Thị Thu Hồng 
  • CN. Đoàn Văn Quyết
  • CN. Dương Hồng Thìn
  • CN. Nguyễn Anh Tiệp